Algemene voorwaarden

Sporty Pets

Heirbaan 127
2070 Burcht
België

BTW BE-0873.612.088
IBAN BE14 0014 4109 8583
BIC GEBABEBB

info@sportypets.be
0499/24.12.10

Deze algemene voorwaarden gelden voor elke overeenkomst tussen Sporty Pets en haar klanten, zij hebben voorang op die van de klant. Bij het voltooien van de aankoop worden deze voorwaarden beschouwd als zijnde gelezen, begrepen en aanvaard door de klant. Deze voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing aangepast worden.

Prijzen vermeld op de website zijn louter informatief en onder voorbehoud van fouten, zij binden Sporty Pets op geen enkele wijze en kunnen op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing aangepast worden. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Sporty Pets kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een levering niet verwerkt kan worden ten gevolge van overmacht. Sporty Pets is niet verplicht de overmacht te bewijzen. Vertraging in het verwerken van de bestelling kan in geen geval aanleiding tot een schadevergoeding van Sporty Pets aan de klant.

De klant dient zich te identificeren en dient correcte gegevens te verschaffen, hij mag geen gebruik maken van schuilnamen, roepnamen, ed. Indien Sporty Pets de juistheid van de gegevens in twijfel trekt kan zij zonder voorafgaande waarschuwing de bestelling annuleren.

Sporty Pets heeft het recht te vertrouwen op de correctheid van de gegevens en bestellingen die geplaatst werden met gebruik van de aanmeldgegevens van een klant. Sporty Pets heeft dus het recht aan de klant waarvan de aanmeldgegevens gebruikt werden te leveren en te factureren. De klant is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door Sporty Pets verschafte aanmeldgegevens. Indien de klant zijn gegevens verliest dient zij Sporty Pets zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

De geleverde goederen blijven eigendom van Sporty Pets tot de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.

Sporty Pets heeft het recht bestellingen in meerdere keren te leveren. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of enig ander gebrek heeft de klant de plicht de levering te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud te accepteren.

De klant is verplicht de betaling uit te voeren binnen de 31 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant is tevens verplicht de levering te aanvaarden of af te halen binnen de 14 dagen nadat hij op de hoogte gebracht werd van de beschikbaarheid van zijn levering.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de producten volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen. In elk ander geval kan de klant binnen 14 dagen na levering beslissen het product toch niet aan te kopen en deze op zijn eigen kosten terug te sturen. De klant is verplicht Sporty Pets hiervan binnen de gestelde termijn schriftelijk op de te brengen en de goederen binnen de 21 dagen na levering terug te zenden of te bezorgen. De producten moeten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon geretourneerd worden.

Gezien de hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant.

In geval van vertraging of laattijdigheid zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 13% op jaarbasis verschuldigd zijn, alsook een forfaitaire vergoeding gelijk aan 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien heeft Sporty Pets het recht om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen op te schorten of te annuleren.

Ieder geschil valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel en, in voorkomend geval, onder de bevoegdheid van de Vrederechter van het eerste kanton te Brussel.